La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com RESIDÈNCIA GERIÀTRICA L’ESTADA, S.A. (en endavant, indistintament, “L’ESTADA”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades  (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del lloc web.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA L’ESTADA, S.A.,

A58210485

Camí de l’Alzina, 61-63 (08392) Sant Andreu de Llavaneres

937926612  –

estada@lestada.com  –

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de L’ESTADA tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

 

Dades de clients:

Més enllà dels tractaments directament relacionats directament amb la nostra pàgina web, les dades dels nostres clients seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

També podrem tractar les dades dels nostres clients en base al nostre interès legítim en   fer-li arribar novetats o informacions relacionades amb la nostre activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de la nostra newsletter. El client podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats a tals efectes en els documents de contractació, així com cancel·lar la subscripció a la newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a estada@lestada.com.

 

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació i metadades d’usuaris de la web seran tractades únicament per finalitats estadístiques i d’anàlisi. No dubti a consultar la nostra Política de Cookies per a més informació (veure peu de pàgina web).

Referent això podrem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic o, en el seu cas, mitjançant el formulari web. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

 

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens contacten a través dels formularis, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud formulada. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense legitimació i/o autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, es podrà procedir a la supressió de les dades rebudes i/o del compte d’usuari.

Dades de e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense legitimació i/o autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de L’ESTADA en les diferents xarxes socials.

La informació facilitada per L’ESTADA, als seus perfils de xarxes socials tenen una finalitat merament informativa. L’ESTADA, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a L’ESTADA, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfils a les diferents xarxes socials. L’ESTADA, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook

Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que L’ESTADA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. L’ESTADA, en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “ja no m’agrada”

Twitter

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que L’ESTADA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittejar tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. L’ESTADA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram

Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que L’ESTADA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. L’ESTADA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

LinkedIn

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que L’ESTADA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. L’ESTADA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Pinterest

Al prémer el botó de “Seguir Tauler”, l’usuari consent que L’ESTADA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Pinterest, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar imatges i informacions, “pin its”, així com enviar missatges. L’ESTADA, en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir tauler”.

Youtube

Al seguir el nostre canal, l’usuari accepta que L’ESTADA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Youtube, pugui accedir a les dades personals del seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. L’ESTADA en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Unsubscribe”.

Dades de Newsletter:

Els usuaris web es podran subscriure a la nostra newsletter omplint les dades en el formulari de subscripció habilitat en el lloc web. Les dades dels subscriptors a la newsletter seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de L’ESTADA, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis en base al consentiment previ dels mateixos, en el cas que aquesta sigui la base de legitimació.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció a la newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a estada@lestada.com.

 

A qui comuniquen les seves dades:

L’ESTADA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de L’ESTADA, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

L’ESTADA podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de L’ESTADA. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades en països fora de l’Unió Europea. En aquest cas, L’ESTADA vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment d’allò estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

 

Exercici de drets:

 

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se, amb l’assumpte ‘PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS’ a: estada@lestada.com

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de la companyia es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la normativa tributària d’aplicació.

 

Les dades rebudes a través dels formularis web, per e-mail així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies i/o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors a la newsletter seran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, la compte de e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció de la newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de L’ESTADA no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa i, per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en els que L’ESTADA sol·licita les seves dades personals són veraces; reconeixent la responsabilitat d’informar a L’ESTADA de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

L’ESTADA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari; salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes; complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació; i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de L’ESTADA.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: