Què fem?

MODELS DE LÍNIES D'ACTIVITATS

L'activitat actual de la Residència es basa en l'atenció social i sanitària de tots els usuaris atesos en les diferents modalitats de places que oferim als nostres potencials clients, consumidors de recursos assistencials.

Línia d'activitat sociosanitària

Dirigida a la atenció continuada de persones amb malalties o processos crònics que presenten diferents nivells de dependència, diferents graus de complexitat clínica i que no poden ser atesos al seu domicili.

Cartera de serveis
sociosanitaris
i criteris d'ingrés

La llarga estada ofereix atenció continuada a persones amb malalties cròniques amb diferents nivells de dependència i/o complexitat que no poden ser ateses en el seu domicili habitual.

Els objectius terapèutics són el manteniment funcional, el control de símptomes i la millora de la qualitat de vida i el retorn a domicili.

No és un recurs substitutori del domicili i en cap cas és un recurs que es pugui utilitzar a l’espera de resoldre una problemàtica social. (Tot i que les dificultats per accedir a recursos residencials fan que aquesta situació es pugui donar en alguns casos excepcionals en el moment actual).

Els pacients tributaris d’ingressar en aquesta línia assistencial són aquells en que el pronòstic de recuperació i/o estabilització es preveu superior als 45 dies. 

La tendència de la línia de Llarga Estada, en els últims anys ha estat d’un increment d’accebilitat i de la rotació de places. 

Criteris d’ingrés a les unitats de Llarga Estada:

• Pacients d’atenció continuada mèdica i moltes vegades amb grans dependències, que per diverses raons no poden ser atesos a domicili o residència social.
• Malalts que requereixen cures complexes com per exemple a nivell d’alimentació, de la pell, ostomies de difícil maneig o mediació intravenosa freqüent.
• Pacients MACA amb dificultat de maneig a domicili o residència.
• Pacients estables clínicament, amb grans discapacitats però amb possibilitat de millora de la situació funcional a mig o llarg termini o amb necessitat de cures intermèdies abans de ser alta a domicili. 
La Llarga Estada Psicogeriàtrica és un dispositiu amb els mateixos objectius de la llarga estada però especific per l’atenció de pacients amb demència o deteriorament cognitiu.


Línia d'activitat residencial assistida

Dirigida a persones grans que tenen una dependència important i que requereixen d'una atenció constant, així om una supervisió de les seves activitats diàries. Dins de l'activitat residencial, el centre té subscrit un conveni de col·laboració amb l' Institut Català d'Assistència i Serveis Socials dins del Programa d'Acollida Residencial.

Objectius

Relació de serveis

Objectius

Relació de Serveis

Línia d'activitat
de centre de dia

Serveis d'acollida diürna que presten atenció a persones amb discapacitats greus.

Activitats destacades